Szkolenia okresowe i kursy kwalifikacyjne

Kwalifikacja wstępna jest szkoleniem, które powinien zaliczyć każdy kandydat na zawodowego kierowcę. Taki wymóg nakładają na przyszłych pracowników transportu odpowiednie przepisy. Kurs przyjmuje cztery różne formy. Wybór odpowiedniej jest uwarunkowany czynnikami takimi jak data uzyskania prawa jazdy czy odbyte wcześniej szkolenie z tego zakresu.

Kwalifikacja wstępna nie obowiązuje wszystkich zawodowych kierowców. Są z niej zwolnieni ci zawodowcy, którzy mają prawo jazdy kategorii C lub D od wielu lat. Dla weteranów pracy za kierownicą prowadzimy obowiązujące ich szkolenie okresowe, obejmujące podstawową wiedzę przekazywaną w czasie 35 godzin zajęć.

Kwalifikacja wstępna w naszej szkole

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom kierowców informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 lipca 2008 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy rozpoczynamy realizację szkoleń kierowców w następującym zakresie:

 • kwalifikacja wstępna – dla osób, które uzyskały prawo jazdy kat. "D" po 10 września 2008 roku oraz kat. "C" po 10 września 2009 roku (280 godzin zajęć, w tym zajęcia w warunkach specjalnych – płyty poślizgowe lub symulator),
 • kwalifikacja wstępna przyspieszona – dla osób, które uzyskały prawo jazdy kat. "D" po 10 września 2008 roku i ukończyły 23 lata lub uzyskały prawo jazdy kat. "C" po 10 września 2009 roku i ukończyły 21 lat (140 godzin zajęć, w tym zajęcia w warunkach specjalnych – płyty poślizgowe lub symulator),
 • kwalifikacja wstępna uzupełniająca – dla osób, które ukończyły kwalifikację wstępną odpowiednio w zakresie kat. "C" lub "D" prawa jazdy (70 godzin zajęć), 
 • kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyspieszona – dla osób, które ukończyły kwalifikację wstępną odpowiednio w zakresie kat. "C" lub "D" prawa jazdy i uzyskały odpowiedni wiek - 21 lub 23 lata (35 godzin zajęć), 
 • szkolenie okresowe (35 godzin zajęć – jako pierwsi szkoleniom okresowym muszą się poddać kierowcy autobusów, którzy mają wydane prawo jazdy kat. "D" przed dniem 31 grudnia 1980 r.). Kolejne czasookresy podane niżej.

Jesteśmy prekursorami tego typu szkoleń. Pierwsze kursy w zakresie kwalifikacji wstępnej oraz szkolenie okresowe odbyły się w naszym ośrodku. Zorganizowaliśmy też pierwsze egzaminy w województwie lubuskim, które zostały przeprowadzone w siedzibie naszego ośrodka.

§6. 1. Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej prowadzone w formie kursu kwalifikacyjnego obejmu­je zajęcia teoretyczne i praktyczne realizowane w blo­kach programowych w zakresie:

 1. części podstawowej – dla prawa jazdy wszystkich kategorii oraz
 2. części specjalistycznej – dla prawa jazdy kategorii:
  1. C, C+E, C1 i C1+E lub
  2. D, D+E, D1 i D1+E
 • zgodnie z programem szkolenia.

2. Część specjalistyczną kursu kwalifikacyjnego przeprowadza się wyłącznie po zakończeniu jego czę­ści podstawowej.

3. Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej pro­wadzone w formie zajęć szkolnych dla uczniów powin­no uwzględniać zakres tematyczny i czas trwania blo­ków programowych, o których mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

§7. 1. Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej obejmuje 280 godzin zajęć.

2. Kurs kwalifikacyjny obejmuje:

 1. w części podstawowej 195 godzin zajęć teoretycz­nych;
 2. w części specjalistycznej:
  1. 65 godzin zajęć teoretycznych,
  2. 16 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogo­wym oraz
  3. 4 godziny zajęć praktycznych z jazdy w warun­kach specjalnych.

§8. 1. Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzupełniającej obejmuje 70 godzin zajęć.

2. Szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej uzu­pełniającej obejmuje zajęcia, o których mowa w §7 ust. 2 pkt 2 lit. a, oraz 5 godzin zajęć praktycznych w ruchu drogowym w zakresie, o którym mowa w §6 ust. 1 pkt 2 odpowiednio lit. a albo lit. b.

§9. Szkolenie okresowe prowadzone w formie kur­su okresowego lub w formie cyklu zajęć obejmuje 35 godzin zajęć teoretycznych realizowanych odpo­wiednio dla prawa jazdy kategorii:

 1. C, C+E, C1 i C1+E lub
 2. D, D+E, D1 i D1+E
 • zgodnie z programem szkolenia.

§10. Szkolenie okresowe prowadzone w formie kursu okresowego, w zakresie tematycznym określo­nym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, obejmuje:

 1. 21 godzin zajęć – w ramach modułów obowiązko­wych szkolenia okresowego określonych w Ip. 1 tabeli;
 2. 14 godzin zajęć – w ramach modułów szkolenia okresowego określonych w Ip. 2-20 tabeli, wy­branych odpowiednio dla poszczególnych grup kategorii prawa jazdy.

§11. 1. Szkolenie okresowe, prowadzone w formie cyklu zajęć, obejmuje 35 godzin zajęć, o których mowa w §10, realizowanych w ciągu 5 lat, jednorazowo nie mniej niż jeden moduł szkolenia okresowego.

2. Zajęcia teoretyczne odbywane w ramach szkole­nia, o którym mowa w ust. 1, mogą być przeprowa­dzane odrębnie dla każdego modułu szkolenia okreso­wego.

 Kierowca wykonujący przewóz drogowy jest obowiązany odbyć pierwsze szkolenie okresowe i uzyskać wymagany wpis do prawa jazdy w terminie do dnia:


kat. C, C1
- 10 września 2010 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kat. C lub C1 do dnia 31 grudnia 1980 r., 
- 10 września 2011 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawo jazdy kat. C lub C1 w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1995 r.
- 10 września 2012 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kat. C lub C1 w terminie od dnia 1 stycznia 1996 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.,
- 10 września 2013 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kat. C lub C1 w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.,
- 10 września 2014 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kat. C lub C1 w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2009 r.

kat. D, D1
- 10 września 2009 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kat. D lub D1 do dnia 31 grudnia 1980 r.,
- 10 września 2010 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawo jazdy kat. D lub D1 w terminie od dnia 1 stycznia 1981 r. do dnia 31 grudnia 1990 r.
- 10 września 2011 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kat. D lub D1 w terminie od dnia 1 stycznia 1991 r. do dnia 31 grudnia 2000 r.,
- 10 września 2012 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kat. D lub D1 w terminie od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2005 r.,
- 10 września 2013 r. - w przypadku uzyskania po raz pierwszy prawa jazdy kat. D lub D1 w terminie od dnia 1 stycznia 2006 r. do dnia 10 września 2008 r.

ZAKRES TEMATYCZNY I CZAS TRWANIA MODUŁÓW SZKOLENIA OKRESOWEGO

 

Lp.

Tytuł modułu

    Liczba

    godzin

   zajęć

1

Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa

7

2

Stosowanie przepisów

7

3

Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska

7

4

Bezpieczeństwo ruchu drogowego

7

5

Czynnik ludzki w przewozie drogowym

7

6

Wizerunek firmy – obsługa klientów

7

7

Pierwsza pomoc

7

8

Ergonomia dla kierowców

7

9

Bezpieczna jazda samochodem ciężarowym lub autobusem

7

10

Krajowy przewóz drogowy

7

11

Międzynarodowy przewóz drogowy

7

12

Mocowanie ładunku

7

13

Przewóz drogowy zwierząt

7

14

Przewóz drogowy realizowany przez firmy przeprowadzkowe

7

15

Przewóz drogowy realizowany pojazdami wyposażonymi w żurawie samochodowe

7

16

Przewóz drogowy artykułów szybko psujących się

7

17

Przewóz drogowy substancji płynnych pojazdem z cysterną

7

18

Przewóz drogowy drewna

7

19

Przewóz drogowy towarów budowlanych – w tym zasady zachowania się na placu budowy

7

20

Przewóz drogowy odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych

7

21

Ograniczenia w przewozie drogowym towarów

7

22

Nienortmatywne przewozy drogowe

7

Zakres tematyczny i czas trwania bloków programowych kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej

Część podstawowa

Czas trwania zajęć

Kwalifikacja wstępna

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

1. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa

 

1.1.Poznanie charakterystyk układu przeniesienia napędu w celu jego optymalnego wykorzystania, w tym co najmniej tematy:

30

15

1.1.1.charakterystyka momentu obrotowego,

 

1.1.2.charakterystyka mocy,

1.1.3.charakterystyka jednostkowego zużycia paliwa przez silnik,

1.1.4.optymalny zakres użytkowy obrotomierza,

1.1.5.optymalny zakres prędkości obrotowej dla zmiany biegów.

1.2.Poznanie charakterystyki technicznej i sposobu działania urządzeń służących bezpieczeństwu, w celu zapewnienia panowania nad pojazdem, zminimalizowania jego zużycia i zapobiegania awariom, w tym co najmniej tematy:

25

15

1.2.1.szczególne cechy dwuobwodowego układu hamulcowego wyposażonego w pneumatyczne urządzenie przenoszące,

 

1.2.2.granice zastosowania układów hamulcowych i zwalniaczy,

1.2.3.mieszane stosowanie układu hamulcowego i zwalniacza,

1.2.4.najlepsza relacja między prędkością a przełożeniem skrzyni biegów,

1.2.5.wykorzystanie nośności pojazdu,

1.2.6.zastosowanie układów hamulcowych na pochyłościach,

1.2.7.postępowanie w przypadku awarii urządzeń służących bezpieczeństwu.

2. Stosowanie przepisów

 

2.1.Poznanie uwarunkowań społecznych dotyczących transportu drogowego i rządzących nim zasad, w tym co najmniej tematy:

30

15

2.1.1.maksymalny czas pracy kierowcy w transporcie drogowym,

 

2.1.2.stosowanie rozporządzeń: Rady (EWG) nr 3821/85 i Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 561/2006; kary za nieużywanie, nieprawidłowe używanie i ingerencję w urządzenie rejestrujące,

2.1.3.prawa i obowiązki kierowców w zakresie kwalifikacji wstępnej i szkolenia okresowego.

3. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska

 

3.1.Uświadomienie kierowcom zagrożenia wypadkami na drodze i w pracy, w tym co najmniej tematy:

30

15

3.1.1.rodzaje wypadków przy pracy w transporcie drogowym,

 

3.1.2.statystyka wypadków drogowych,

3.1.3.udział samochodów ciężarowych/autokarów w wypadkach drogowych,

3.1.4.statystyki dotyczące zabitych i rannych w wypadkach drogowych,

3.1.5.straty materialne i finansowe.

3.2.Umiejętność zapobiegania przestępstwom i przemytowi nielegalnych imigrantów, w tym co najmniej tematy:

15

7

3.2.1.problemy związane z międzynarodową przestępczością transgraniczną i przemytem,

 

3.2.2.środki zapobiegawcze,

3.2.3.metody i cele działań przestępczych,

3.2.4.przepisy prawa i obowiązki kierowcy oraz obowiązki przewoźnika w tym zakresie.

3.3.Umiejętność zapobiegania zagrożeniom fizycznym, w tym co najmniej tematy:

20

10

3.3.1.zasady ergonomii,

 

3.3.2.zachowania i postawy stanowiące zagrożenie,

3.3.3.kondycja fizyczna i ćwiczenia sprawnościowe,

3.3.4.ochrona osobista.

3.4.Świadomość znaczenia predyspozycji fizycznych i psychicznych, w tym co najmniej tematy:

10

5

3.4.1.zasady zdrowego, regularnego odżywiania,

 

3.4.2.wpływ alkoholu, narkotyków lub innych substancji na zachowanie,

3.4.3.objawy, przyczyny, skutki zmęczenia i stresu,

3.4.4.zasadnicza rola podstawowego cyklu pracy/odpoczynku.

3.5.Umiejętność oceny sytuacji awaryjnych, zachowanie w sytuacjach krytycznych, w tym co najmniej tematy:

20

10

3.5.1.ocena sytuacji krytycznej,

 

3.5.2.unikanie komplikacji w razie wypadku,

3.5.3.wzywanie pomocy,

3.5.4.pomoc poszkodowanym i udzielanie pierwszej pomocy,

3.5.5.postępowanie w razie pożaru.

3.5.6.ewakuacja osób z samochodu ciężarowego/pasażerów z autobusu,

3.5.7.zapewnienie bezpieczeństwa wszystkich pasażerów,

3.5.8.reakcja na akty agresji,

3.5.9.podstawowe zasady sporządzania informacji z wypadku.

3.6.Umiejętność zachowania się w sposób poprawiający wizerunek przewoźnika, w tym co najmniej tematy:

15

5

3.6.1.znaczenie poziomu usług świadczonych przez kierowcę dla przewoźnika,

 

3.6.2.rola kierowcy,

3.6.3.kontakty kierowcy z innymi osobami w czasie pracy,

3.6.4.utrzymanie pojazdu,

3.6.5.organizacja pracy,

3.6.6.handlowe i finansowe skutki sporów występujących w pracy kierowcy.

Razem

195

97

 

 

 

 

 

Część specjalistyczna kwalifikacji wstępnej w zakresie bloku programowego C, C+E, C1, C1+E

Czas trwania zajęć

Metodyka realizacji zajęć¹

Kwalifikacja wstępna

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

4. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa

 

4.1.Umiejętność załadowania pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu, w tym co najmniej tematy:

30

18²

 

4.1.1.siły działające na pojazd podczas jazdy,

 

T/J

4.1.2.zastosowanie przełożenia skrzyni biegów odpowiadającego obciążeniu pojazdu oraz profilowi jezdni,

 

T/J

4.1.3.obliczenie obciążenia użytkowego pojazdu lub zespołu pojazdów,

 

T

4.1.4.obliczenie objętości użytkowej,

 

T

4.1.5.rozłożenie ładunku,

 

T/C

4.1.6.skutki oddziałujące przy przekroczeniu nacisku ładunku na oś,

 

T

4.1.7.stabilność pojazdu i środek ciężkości,

 

T

4.1.8.rodzaje opakowań i palet,

 

T

4.1.9.podstawowe kategorie towarów, które wymagają zabezpieczenia ładunku,

 

T

4.1.10.techniki mocowania, również za pomocą lin i łańcuchów,

 

T/C

4.1.11.zastosowanie taśm mocujących,

 

T/C

4.1.12.sprawdzenie urządzeń mocujących,

 

T/C

4.1.13.zastosowanie urządzeń transportu wewnętrznego (w szczególności wózki widłowe),

 

T/C

4.1.14.zakładanie plandeki i jej zdejmowanie.

 

T/C

4.2.Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych, w tym co najmniej tematy:

20

10

 

4.2.1.jazda w szerokim zakresie momentu obrotowego i śledzenie wskaźnika zużycia paliwa,

 

T/J

4.2.2.jazda w najniższym i najwyższym zakresie mocy, ze śledzeniem wskaźnika zużycia paliwa,

 

T/J

4.2.3.jazda przy najniższym jednostkowym zużyciu paliwa,

 

T/J

4.2.4.jazda w optymalnym przedziale prędkości silnika i utrzymywanie się w sektorze elastycznej prędkości optymalnej, z zachowaniem zaleceń producenta silnika pojazdu,

 

T/J

4.2.5.jazda w optymalnym zakresie prędkości silnika poprzez zmianę biegów w odpowiednim momencie,

 

T/J

4.2.6.kontrola części w dwuobwodowym układzie hamulcowym (w szczególności wyjęcie cylindra membranowego, regulacja hamulców, kontrola złączek pneumatycznych, kontrola przewodów pneumatycznych, kontrola nastaw regulatora siły hamowania (ręcznego i automatycznego)

 

T/C

4.2.7.nauka przez ostrożne próby hamowania w specjalnym terenie, pokazująca działanie hamulców, ze zwróceniem uwagi na wpływ hamowania na prowadzenie pojazdu,

 

T/J

4.2.8.nauka jazdy ze wzniesienia z użyciem obu układów hamulcowych jednocześnie albo osobno,

 

T/J

4.2.9.nauka jazdy z kontrolą wskazań prędkościomierza i obrotomierza na różnych biegach,

 

T/J

4.2.10.nauka jazdy ciężarówką z ładunkiem: ruszanie pod górę, rozpędzanie się do 50 km/h i mierzenie czasu w przypadku pojazdu z ładunkiem i bez ładunku,

 

T/J

4.2.11.ostrożne próby układów hamulcowych ciężarówki podczas jazdy ze wzniesienia; poznanie zjawiska spadku siły hamowania i sposobu reagowania na nie,

 

T/J

4.2.12.próba znalezienia symulowanych awarii w pojeździe, opisanie wykrytej sytuacji, próba znalezienia przyczyny, naprawa awarii, o ile jest możliwa, i decyzja o rozpoczęciu jazdy albo pozostaniu na parkingu,

 

T/C

4.2.13.nauka oszczędnego stylu jazdy, uzyskanego przez poprawę kryteriów optymalizacji zużycia paliwa podczas jazdy.

 

T/J

 

5. Stosowanie przepisów

 

 

5.1.Poznanie przepisów regulujących przewóz towarów, w tym co najmniej tematy: warunki uzyskania licencji przez wykonującego przewóz drogowy i dostępu do rynku przewozów drogowych,

20

10

 

5.1.1.warunki uzyskania licencji przez wykonującego przewóz drogowy i dostępu do rynku przewozów drogowych

 

T

5.1.2.umowy i konwencje wielostronne,

 

T

5.1.3.dwustronne umowy międzynarodowe,

 

T

5.1.4.rozporządzenia techniczne,

 

T

5.1.5.stosunki umowne w transporcie drogowym; przepisy międzynarodowe i krajowe,

 

T

5.1.6.odpowiedzialność wykonującego przewóz drogowy za dostawy oraz zwolnienia z tej odpowiedzialności,

 

T

5.1.7.dokumenty wysyłkowe; prawidłowe wykorzystywanie i wypełnianie dokumentów,

 

T

5.1.8.dokumentacja specjalna dołączana do towarów.

 

T

6. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska

  

6.1.Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących przewozu drogowego i organizacji rynku, w tym co najmniej tematy:

15

5

 

6.1.1.transport drogowy w stosunku do innych rodzajów transportu (konkurencja, spedycja),

 

T

6.1.2.działalność w zakresie przewozu drogowego rzeczy (transport zarobkowy i przewozy na potrzeby własne),

 

T

6.1.3.organizacja i formy prowadzenia działalności w zakresie przewozu drogowego rzeczy,

 

T

6.1.4.specjalizacje w zakresie transportu (w szczególności przewóz materiałów niebezpiecznych, przewóz artykułów szybko psujących się),

 

T

6.1.5.transport kombinowany.

 

T

Razem

85

43

 

 

 

 

Część specjalistyczna kwalifikacji wstępnej w zakresie bloku programowego D, D+E, D1, D1+E

Czas trwania zajęć

Metodyka realizacji zajęć¹

Kwalifikacja wstępna

Kwalifikacja wstępna przyspieszona

7. Szkolenie zaawansowane w racjonalnej jeździe, z uwzględnieniem przepisów bezpieczeństwa

 

7.1.Umiejętność optymalizacji zużycia paliwa oraz jazda w warunkach specjalnych, w tym co najmniej tematy:

20

12

 

7.1.1.jazda w szerokim zakresie momentu obrotowego i śledzenie wskaźnika zużycia paliwa,

 

T/J

7.1.2.jazda w najniższym i najwyższym zakresie mocy, ze śledzeniem wskaźnika zużycia paliwa,

 

T/J

7.1.3.jazda przy najniższym jednostkowym zużyciu paliwa,

 

T/J

7.1.4.jazda w optymalnym przedziale prędkości silnika i utrzymywanie się w sektorze elastycznej prędkości optymalnej, z zachowaniem zaleceń producenta silnika pojazdu,

 

T/J

7.1.5.jazda w optymalnym zakresie prędkości silnika poprzez zmianę biegów w odpowiednim momencie,

 

T/J

7.1.6.kontrola części w dwuobwodowym układzie hamulcowym (w szczególności wyjęcie cylindra membranowego, regulacja hamulców, kontrola złączek pneumatycznych, kontrola przewodów pneumatycznych, kontrola nastaw regulatora siły hamowania (ręcznego i automatycznego)),

 

T/C

7.1.7.nauka przez ostrożne próby hamowania w specjalnym terenie, pokazująca działanie hamulców, ze zwróceniem uwagi na wpływ hamowania na prowadzenie pojazdu,

 

T/J

7.1.8.nauka jazdy ze wzniesienia z użyciem obu układów hamulcowych jednocześnie lub osobno,

 

T/J

7.1.9.nauka jazdy z kontrolą wskazań prędkościomierza i obrotomierza na różnych biegach,

 

T/J

7.1.10.nauka jazdy autobusem obciążonym: ruszanie pod górę, rozpędzanie się do 50 km/h i mierzenie czasu w przypadku autobusu obciążonego i nieobciążonego,

 

T/J

7.1.11.ostrożne próby układów hamulcowych autobusu podczas jazdy ze wzniesienia; poznanie zjawiska spadku siły hamowania i sposobu reagowania na nie,

 

T/J

7.1.12.próba znalezienia symulowanych awarii w pojeździe, opisanie wykrytej sytuacji, próba znalezienia przyczyny, naprawa awarii, o ile jest możliwa, i decyzja o rozpoczęciu jazdy albo pozostaniu na parkingu,

 

T/J

7.1.13.prezentacja oszczędnego stylu jazdy, uzyskanego przez poprawę kryteriów optymalizacji zużycia paliwa podczas jazdy.

 

T/J

7.2.Umiejętność zapewnienia pasażerom komfortu i bezpieczeństwa, w tym co najmniej tematy:

20

13²

 

7.2.1.prawidłowa ocena wzdłużnych i poprzecznych ruchów pojazdu na drodze,

 

T/J

7.2.2.zachowania w ruchu drogowym,

 

T/J

7.2.3.łagodne zakończenie hamowania,

 

T/J

7.2.4.uwzględnianie zwisów pojazdu,

 

T/J

7.2.5.wykorzystanie właściwej infrastruktury (ogólnodostępne obszary, drogi komunikacyjne zastrzeżone dla konkretnych uczestników ruchu),

 

T/J

7.2.6.właściwa ocena priorytetów pod względem bezpiecznego kierowania pojazdem oraz spełnienia innych zadań nałożonych na kierującego,

 

T

7.2.7.zachowanie wobec pasażerów,

 

T/C

7.2.8.szczególne okoliczności związane z przewozem pewnych grup pasażerów (inwalidzi, dzieci).

 

T/C

7.3.Umiejętność równomiernego obciążenia pojazdu zgodnie z wymaganiami przepisów bhp i zasadami prawidłowego użytkowania pojazdu, w tym co najmniej tematy:

15

7

 

7.3.1.siły działające na pojazd podczas jazdy,

 

T

7.3.2.zastosowanie przełożenia skrzyni biegów odpowiadającego obciążeniu pojazdu i profilowi jezdni,

 

T/J

7.3.3.obliczenie obciążenia użytkowego pojazdu,

 

T

7.3.4.rozmieszczenie pasażerów w autobusie,

 

T/C

7.3.5.skutki oddziałujące przy przekroczeniu nacisku ładunku na oś,

 

T

7.3.6.stabilność pojazdu i środek ciężkości.

 

T

8. Stosowanie przepisów

 

 

8.1.Poznanie przepisów regulujących przewóz pasażerów, w tym co najmniej tematy:

20

6

T

8.1.1.przewóz szczególnych grup osób,

 

T

8.1.2.urządzenia bezpieczeństwa w autobusach,

 

T

8.1.3.pasy bezpieczeństwa,

 

T

8.1.4.obciążenie pojazdu.

 

T

9. Bezpieczeństwo, obsługa i logistyka w aspekcie zdrowia, ruchu drogowego i środowiska

 

 

9.1.Poznanie uwarunkowań ekonomicznych dotyczących pasażerskiego przewozu drogowego i organizacji rynku, w tym co najmniej tematy:

10

5

 

9.1.1.przewóz drogowy osób w stosunku do innych rodzajów transportu osób (kolej, samochód osobowy),

 

T

9.1.2.działalność w zakresie przewozu drogowego osób (transport zarobkowy i przewozy na potrzeby własne),

 

T

9.1.3.przekraczanie granic (transport międzynarodowy),

 

T

9.1.4.organizacja i formy prowadzenia działalności w zakresie przewozu drogowego osób.

 

T

Razem

85

43

 

 

¹ T – zajęcia teoretyczne

   J – indywidualna jazda z instruktorem

  C – ćwiczenia realizowane w grupie na placu manewrowym

² Dla kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej czas trwania zajęć teoretycznych skraca się o ½ godziny

 

« Powrót

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź