Jak zapisać się na kurs

Po 19 stycznia 2013 roku osoba ubiegająca się o prawo jazdy (dotyczy wszystkich kategorii), przed przystąpieniem do szkolenia, składa właściwemu organowi wydającemu prawo jazdy (należy zgłosić się do Wydziału Komunikacji właściwego pod względem miejsca zamieszkania) następujące dokumenty:

1) wniosek o wydanie prawa jazdy,

2) orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem (nie dotyczy kat. AM, A1, A2, A, B1, B, B+E, T)

3) wyraźną, aktualną i kolorową fotografię o wymiarach 3,5 x 4,5 cm, przedstawiającą osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywała głowę w pozycji lewego półprofilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy; osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć fotografię przedstawiającą osobę w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania - fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby,

4) pisemną zgodę rodzica lub opiekuna (dotyczy osób, które nie ukończyły 18 lat),

5) kserokopię posiadanego prawa jazdy - jeżeli posiada.

 

Na podstawie wyżej wymienonych dokumentów właściwy organ wydający prawo jazdy, w terminie nieprzekraczającym 2 dni roboczych, generuje w systemie teleinformatycznym profil kandydata na kierowcę (PKK).

Jeżeli posiadasz już nadany nr PKK zapraszamy na szkolenie. (należy również przedstawić nr PESEL)

Profil kandydata na kierowcę właściwy organ wydający prawo jazdy udostępnia w systemie teleinformatycznym ośrodkowi szkolenia kierowców prowadzącemu szkolenie osoby, której profil dotyczy, oraz ośrodkowi egzaminowania przeprowadzającemu egzamin państwowy dla osoby, której profil dotyczy, po podaniu przez te podmioty nr PKK oraz nr PESEL albo daty urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej nr PESEL.

« Powrót

Ta witryna używa plików cookie do celów funkcjonalnych oraz statystycznych. Potwierdź zapoznanie się z komunikatem i nie pokazuj go więcej. Potwierdź